Arhiva javne nabave

NABAVA POSUDA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD VOLUMENA 120 I 240 LITARA (08-20-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Nabava posuda za miješani komunalni otpad volumena 120 i 240 litara, evidencijski broj nabave: 08-20-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 22. siječnja 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0002827.

  • Objavljeno 23. siječnja 2020. 07:25 h
  • Zadnja izmjena 13. veljače 2020.
  • Rok za dostavu 11. veljače 2020. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji