Čistoća d.o.o. je ustanova za održavanje javne čistoće grada Zadra . Ustanovu je osnovao Narodni odbor općine Zadar . Nastala je razdvajanjem Ustanove za komunalnu djelatnost Narodnog odbora općine Zadar.

S radom je počela 1.1.1954. god . na adresi Mihovila Pavlinovća 1. Organ nadležan za poslove i zadatke ustanove bio je Savjet za komunalne poslove i stambena pitanja Narodnog odbora općine Zadar . Ustanovom je upravljao Upravni odbor kao kolektivni organ upravljanja , a starješina ustanove bio je upravitelj Aleksandar Glavan.

Osnovni zadaci ustanove bili su održavanje javne čistoće i provodenje propisa koji se odnose na održavanje javne čistoće, praćenje, raspravljanje i rješavanje svih pitanja koja su od interesa za unapredenje javne čistoće, a djelokrug ustanove protezao se na područje grada Zadra.

U prosincu 1961. god., rješenjem Narodnog odbora općine Zadar, prestaje pravno i stvarno djelovati kao ustanova sa samostalnim financiranjem "Čistoća" - ustanova za održavanje javne čistoće u Zadru. Spomenutim rješenjem ujedno je osnovano komunalno poduzeće "Čistoća" sa sjedištem u Zadru , a taj status zadržava sve do rujna 1996. god., kada Društvenim ugovorom između grada Zadra i 14 općina Zadarske županije postaje društvo s ograničenom odgovornošcu - Čistoća d.o.o.

Od 1964. god. posluje na današnjoj adresi.

Čistoća d.o.o. vec dugi niz godina uspješno održava čistoću grada Zadra i njegove okolice. S godinama su uspješno rješavani postavljeni zadaci, poboljšavala se radna organizacija, modernizirana su sredstva rada , povećao se broj radnika i vozila, te širilo područje djelovanja i pružanja usluga čišćenja i odvoza otpada.

Danas je ono moderno i uspješno komunalno poduzeće koje predanim radom svojih djelatnika nastoji zadovoljiti potrebe svih građana, te im omogućiti život u ljepšem, čišćem i zdravijem okolišu.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji