ODLAGALIŠTE OTPADA

Odlagalište otpada I kategorije

Na odlagalištu otpada grada Zadra može se odložiti:
komunalni otpad, neopasni proizvodni (tehnološki) otpad, građevinski otpad, čisti iskop zemlje i kamenja, biootpad i višak iskopa - mineralne sirovine.

Zabranjeno odlaganje radioaktivnog, tekućeg* i opasnog otpada. Također je zabranjen ulaz vrućeg (t>40º) i lako zapaljivog otpada.
(svaki pokušaj ulaza prijavljuje se Inspekciji zaštite okoliša uz dodatnu naplatu troškova)

*na Odlagalište se ne prima otpad čiji je sadržaj suhe tvari manji od 30 težinskih postotaka ( na poseban se upit daje ponuda za odlaganje muljeva sa sadržajem ST<30% )

Na odlagalištu otpada grada Zadra nemože se odložiti:

Na temelju članka 6. PRAVILNIKA O NAČINIMA I UVJETIMA ODLAGANJA OTPADA, KATEGORIJAMA I UVJETIMA RADA ZA ODLAGALIŠTA OTPADA

(NN 114/2015), na odlagalište otpada zabranjen je prihvat:

– tekućeg otpada, osim taloga/mulja iz uređaja za pročišćavanje procjednih voda sa tijela odlagališta na kojem su sakupljene procjedne vode i pročišćene,

– otpada koji je u uvjetima odlagališta eksplozivan, nagrizajući, oksidirajući, lako zapaljiv ili zapaljiv prema odredbama posebnih propisa,

– bolničkog i drugog kliničkog otpada koji nastaje u medicinskim i/ili veterinarskim ustanovama i ima svojstva opasnog medicinskog otpada prema posebnim propisima,

– otpadnih guma,

– animalnog i klaoničkog otpada, životinjskih trupla i životinjskih prerađevina ukoliko nisu termički obrađeni prema posebnim propisima,

– otpadnih industrijskih i automobilskih baterija i akumulatora,

– otpadnih motornih vozila i njihovih neobrađenih sastavnih dijelova, koji nastaju u postupku obrade i oporabe otpadnih vozila,

– otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme,

– svih drugih vrsta otpada koje ne ispunjavaju kriterije za prihvat otpada na odlagališta prema Prilogu III. ovoga Pravilnika.

Odmah uz ulaz na odlagalište otpada nalazi se posebno pripremljeno mjesto - reciklažno dvorište na koje se, izdvojeno po vrstama, mogu odložiti predhodno navedene vrste iskoristivog otpada.

U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU MOŽE SE ODLOŽITI:

papir, staklo, plastika (PET ambalaža), metalna ambalaža (limenke), stare baterije, otpadna jestiva i maziva ulja i antifriz, zauljena ambalaža i krpe, otpadne fluorescentne cijevi, električni i elektronički otpad, otpadne baterije, glomazni otpad, sve vrste otpadnih polimera (plastike) i otpadnih vrećica.

Radno vrijeme odlagališta otpada: (ponedjeljak-petak 06:00-20:00 sati, subotom 06:00-16:00 sati)
Reciklažno dvorište otvoreno je: (ponedjeljak-petak 06:00-20:00 sati, subotom 06:00-16:00 sati.

Kontakt telefon:
091 310 76 75

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji