Arhiva javne nabave

NABAVA POSUDA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD VOLUMENA 80, 120 I 240 LITARA (09-22-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o., Zadar je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Nabava posuda za miješani komunalni otpad volumena 80, 120 i 240 litara, evidencijski broj nabave: 09-22-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 18. svibnja 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0020125.

  • Objavljeno 18. svibnja 2022. 07:47 h
  • Zadnja izmjena 18. svibnja 2022.
  • Rok za dostavu 7. lipnja 2022. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji