Arhiva javne nabave

USLUGE PREUZIMANJA I ZBRINJAVANJA ODVOJENO SAKUPLJENE OTPADNE PLASTIKE IZ KOMUNALNOG OTPADA TE ODVOJENO SAKUPLJENE OTPADNE AMBALAŽE OD PLASTIKE U OKVIRU JAVNE USLUGE (37-21-MV)

Naručitelj Čistoća d.o.o. Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Usluge preuzimanja i zbrinjavanja odvojeno sakupljene otpadne plastike iz komunalnog otpada te odvojeno sakupljene otpadne ambalaže od plastike u okviru javne usluge, evidencijski broj nabave: 37-21-MV.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 22. rujna 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0034075.

  • Objavljeno 22. rujna 2021. 07:25 h
  • Zadnja izmjena 22. rujna 2021.
  • Rok za dostavu 12. listopada 2021. - 12:00 h

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji