Čistoća d.o.o.
Stjepana Radića 33
23000 Zadar
Ur. broj: C- 231/16
Zadar, 19. srpnja 2016.

 

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), direktor Društva Čistoća d.o.o. Zadar donosi sljedeću:

ODLUKU
O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Čistoća d.o.o. , Stjepana Radića 33, 23000 Zadar, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 2.

Katalog informacija sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama iz djelokruga Čistoće d.o.o te je sastavni dio Odluke.

Članak 3.

Informacije iz Kataloga informacija Čistoća d.o.o. redovito, u skladu s dinamikom prikupljanja podataka i pripreme informacija, objavljuje na svojoj internet stranici http://www.cistoca-zadar.hr/ u cilju informiranja stručne i šire javnosti o pitanjima iz svog djelokruga. Pregled informiranja podrazumijeva one informacije kojima Čistoća d.o.o. raspolaže u određenom trenutku.

Članak 4.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na informaciju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Čistoći d.o.o.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji podnosi se na adresu: Čistoća d.o.o., Stjepana Radića 33, 23000 Zadar, putem elektronske pošte: info(manki)cistoca-zadar(tocka)hr

Usmeno postavljeni zahtjev primat će službenik za informiranje Hrvoje Simoni, svakim radnim danom od 8.00-14.00 sati u prostorijama Čistoće d.o.o. Zahtjev se može podnijeti i telefonom na broj 023 221 601.

Članak 5.

Ovlašteniku prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenta koji sadrže traženu informaciju do 5 stranica neće se naplaćivati, a svaka daljnja stranica naplaćivat će se sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade iz čl. 19. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15).

Članak 6.

Naknada iz članka 5. ove Odluke uplaćuje se na blagajni Društva ili na račun IBAN HR3624070001100017235 kod OTP banke d.d. po ispostavljenom računu.

Članak 7.

Službenik za informiranje, zadužen za poduzimanje svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja Kataloga informacija te za rješavanje svih pojedinačnih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama je Hrvoje Simoni, dipl. iur.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

U Zadru, 19. srpnja 2016.

Direktor:
Dragan Maračić, dipl.ing.

 

Službenik za informiranje

Hrvoje Simoni
pomoćnik direktora općeg, pravnog i kadrovskog sektora

tel. 00385 23 221 601
fax: 00385 23 231 831

e-mail: info(manki)cistoca-zadar(tocka)hr

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji