Novosti Natrag na popis novosti

JAVNI NATJEČAJ

Čistoća d.o.o., Stjepana Radića 33, Zadar objavljuje 

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup dijela prostora

za postavljanje samouslužnih aparata

 

 

  1. Predmet javnog natječaja:

 

Čistoća d.o.o. daje u zakup putem javnog natječaja dio prostora u Zadru, Stjepana Radića 33, u upravnoj zgradi, te na Odlagalištu otpada Diklo, gdje će biti postavljeni samouslužni aparati za tople napitke:

 

Lokacija

Vrsta aparata

Količina

Upravna zgrada

Samoposlužni aparat za tople napitke

3

Upravna zgrada

Uredski aparat

1

Odlagalište otpada

Samoposlužni aparat za tople napitke

1

 

Poslovni prostor daje se u zakup počevši od 01.veljače 2017.godine na određeno vrijeme od 2 godine.

Početna cijena zakupnine mjesečno po aparatu – 400 kn.

Svaki ponuditelj dužan je uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u visini početnog mjesečnog iznosa zakupnine, odnosno iznos od 2.000 kn.

U početnu cijenu mjesečne zakupnine nije uračunat PDV. Režijski troškovi uračunati su u iznos zakupnine.  

 Zainteresirani ponuditelji mogu dati ponudu samo za cjelokupan broj aparata gdje će ponuditi samouslužne aparate i uredski aparat za tople napitke. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe-obrtnici.

 Ponuditelj se obvezuje:

- svakodnevno obilaženje lokacija i kontrolu aparata

- redovito punjenje aparata potrebnim sirovinama

- servisiranje aparata i besprijekorno održavanje higijenskih uvjeta aparata

- otklanjanje kvarova i zastoja u roku od 24 sata od dojave

- instaliranje aparata i stavljanje u funkciju u roku jedan dan

- punioci aparata moraju imati uredne zdravstveno – sanitarne isprave

  1. Sadržaj ponude

 Pisane ponude moraju sadržavati:

- naziv tvrtke ili fizičke osobe-obrta, OIB i adresu sjedišta

- original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, odnosno obrtnice za fizičke osobe – obrtnike.

- cijenu mjesečne zakupnine iskazanu u kunama te izraženu posebno za svaki samouslužni aparat i ukupno za ukupan broj ponuđenih aparata po lokaciji.

-podaci o bonitetu i solventnosti ponuditelja na obrascu BON-1 i BON–2 ili na drugom odgovarajućem obrascu poslovne banke koja obavlja poslove platnog prometa kojima ponuditelj dokazuje da nije bio u blokadi u proteklih 6 mjeseci, ne stariji od 30 dana od dana objave.

- dokaz o uplaćenoj jamčevini na IBAN broj: HR0424850031100200115 (kod Croatia banka d.d.), model: HR02, poziv na broj odobrenja: OIB, „Jamčevina za sudjelovanje u natječaju“.

- podatak o broju računa za povrat jamčevine sudionicima natječaja čije ponude ne budu prihvaćene.

  1. Slanje ponude

Pisane ponude poslati preporučenom pošiljkom (ili dostavom) u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARATI – SAMOUSLUŽNI APARATI“ na adresu Čistoća d.o.o. , Stjepana Radića 33 , 23000 Zadar.

Rok za podnošenje ponuda je 10 (deset) dana od dana objave natječaja, bez obzira na način dostave.

  1. Javno otvaranje

Javno otvaranje ponuda održat će se 30. siječnja 2017. u 09:00 sati na adresi: Čistoća d.o.o. , Stjepana Radića  33, 23000 Zadar. Predstavnik ponuditelja svoje ovlaštenje za nazočnost javnom otvaranju ponuda dokazuje pisanom punomoći ili osobnom kartom ako je vlasnik.

Za objavu natječaja, provedbu postupka javnog otvaranja ponuda kao i za izbor najpovoljnijeg ponuditelja  odgovorno je tročlano povjerenstvo-komisija.

Komisija zadržava pravo ne izabrati niti jednog od ponuditelja, bez navođenja razloga.

O rezultatima natječaja sudionici će biti pismeno obaviješteni u roku od 7 dana.

Ugovor o zakupu će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 7 dana od poziva na sklapanje ugovora. Ukoliko odabrani ponuditelj u tom roku ne pristupi sklapanju ugovora odabrat će se sljedeći najpovoljniji ponuditelj.

Neće se razmatrati ponude pravnih osoba ili fizičkih osoba-obrtnika koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Čistoće d.o.o. zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare.

Porez plaća zakupnik.

Sve troškove u svezi prijave na javni natječaj i preuzimanja poslovnog prostora u zakup snosi zakupnik.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 023/234-894.

 

Čistoća d.o.o.  

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji