Novosti Natrag na popis novosti

JAVNI NATJEČAJ

 1. Predmet javnog natječaja:

 Na temelju članka 6. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11, 64/15, 112/18) Čistoća d.o.o. daje u zakup putem javnog natječaja dio poslovnog prostora u Zadru, Stjepana Radića 33, u upravnoj zgradi, te na odlagalištu otpada „Diklo“, gdje će biti postavljeni samposlužni aparati za tople napitke:

Lokacija

Vrsta aparata

Količina

Površina

Upravna zgrada

Samoposlužni aparat za tople napitke

1

1 m2

Odlagalište otpada

Samoposlužni aparat za tople napitke

1

1 m2

Poslovni prostor daje se u zakup počevši od 01. travnja 2023. godine na određeno vrijeme od 3 (tri) godine.

Aparati za tople napitke moraju zadovoljavati minimalne tehničke karakteristike: mogućnosti odabira različitih toplih napitaka na bazi instant kave, espresso kave, mlijeka, čokolade i čaja, odnosno u ponudi obavezno moraju nuditi pripravljene napitke kao što su: instant kava, espresso kava, kava s mlijekom, cappuccino, cappuccino s čokoladom, čokoladni napitak, čaj, mlijeko i druge mogućnosti, uz posebnu mogućnost doziranja šećera.

Predmetni poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup ne može se dati u podzakup.

Aparati moraju imati svoj spremnik za vodu.

Početna cijena zakupnine mjesečno po aparatu iznosi 150,00 eura (1.130,18 kn).

Svaki ponuditelj dužan je uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u visini početnog mjesečnog iznosa zakupnine, odnosno iznos od 150,00 eura (1.130,18 kn). U početnu cijenu mjesečne zakupnine nije uračunat PDV. Režijski troškovi uračunati su u iznos zakupnine. 

Zainteresirani gospodarski ponuditelji mogu dati ponudu samo za cjelokupan broj aparata gdje će ponuditi samposlužne aparate za tople napitke. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe čije je sjedište u Republici Hrvatskoj, a koje su registrirane za obavljanje tražene djelatnosti.

 Ponuditelj se obvezuje:

 • u cijelosti snositi troškove postavljanja aparata kao i troškove uklanjanja aparata
 • svakodnevno obilaženje lokacija i kontrolu aparata
 • redovito punjenje aparata potrebnim sirovinama
 • servisiranje aparata i besprijekorno održavanje higijenskih uvjeta aparata u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima te je prema zakupodavcu i prema treći osobama odgovoran za rad aparati i proizvode iz aparata
 • otklanjanje kvarova i zastoja u roku od 24 sata od dojave
 • instaliranje aparata i stavljanje u funkciju u roku jedan dan.

 

 Sadržaj ponude

 Pisane ponude moraju sadržavati:

 1. naziv tvrtke ili fizičke osobe - obrtnike, OIB, adresu sjedišta, adresu elektroničke pošte i broj telefona,
 2. ažuriranu original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, odnosno obrtnice za fizičke osobe – obrtnike koji ne smije biti stariji od šest mjeseca,
 3. cijenu mjesečne zakupnine iskazanu u eurima te izraženu posebno za svaki samposlužni aparat i ukupno za ukupan broj ponuđenih aparata,
 4. podaci o bonitetu i solventnosti ponuditelja na obrascu BON-1 i BON–2 ili na drugom odgovarajućem obrascu poslovne banke koja obavlja poslove platnog prometa kojima ponuditelj dokazuje da nije bio u blokadi u proteklih 6 mjeseci, ne stariji od 30 dana od dana objave,
 5. potvrdu izdanu od Ministarstva financija-Porezna uprava (izvornik, preslika) o stanju poreznog duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana od dana otvaranja ponude,
 6. izjava u nekažnjavanju odgovorne osobe u pravnoj osobi ili vlasnika obrta,
 7. dokaz o uplaćenoj jamčevini na IBAN broj: HR3624070001100017235 (kod OTP banka d.d.), model: HR02, poziv na broj odobrenja: OIB, „Jamčevina za sudjelovanje u natječaju“,
 8. podatak o broju računa za povrat jamčevine sudionicima natječaja čije ponude ne budu prihvaćene,
 9. cjenik napitaka.

 

Slanje ponude

Pisane ponude poslati preporučenom pošiljkom (ili dostavom) u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARATI – SAMOPOSLUŽNI APARATI“ na adresu Čistoća d.o.o., Stjepana Radića 33, 23000 Zadar.

Rok za dostavu ponude je 24. veljače 2023. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude koji se dostavljaju u elektronskom obliku i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

 

Javno otvaranje

Javno otvaranje ponuda održat će se 24. veljače 2023. godine u 12:00 sati na adresi: Čistoća d.o.o., Stjepana Radića 33, 23000 Zadar. Predstavnik ponuditelja svoje ovlaštenje za nazočnost javnom otvaranju ponuda dokazuje pisanom punomoći ili osobnom iskaznicom ako je vlasnik.

Za objavu natječaja, provedbu postupka javnog otvaranja ponuda kao i za izbor najpovoljnijeg ponuditelja  odgovorno je tročlano povjerenstvo-komisija.

Komisija zadržava pravo ne izabrati niti jednog od ponuditelja, bez navođenja razloga.

O rezultatima natječaja sudionici će biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku 10 (deset) dana.

Ugovor o zakupu će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuditeljem najkasnije u roku 7 (sedam) dana od poziva na sklapanje ugovora. Ukoliko odabrani ponuditelj u zadanom roku ne pristupi sklapanju ugovora, odabrat će se sljedeći najpovoljniji ponuditelj.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati. Neće se razmatrati ponude pravnih osoba ili fizičkih osoba-obrtnika koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Čistoće d.o.o., Zadar zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare.

Sve troškove u svezi prijave na javni natječaj i preuzimanja poslovnog prostora u zakup snosi zakupnik.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 023/221-604.

Monografija

“Zadar je lijep koliko je čist“

Recikliranjem jedne staklene boce uštedjet ćemo energiju potrebnu žarulji od 60W da svijetli 4 sata, računalu da radi 30 minuta, a televizoru 20 minuta.

Pročitaj više o edukaciji